สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เอกสารประกอบการโครงการ อบรมผู้นำเพื่อสันติภาพ

เอกสารประกอบการโครงการ อบรมผู้นำเพื่อสันติภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน จ.นครนายก รถออกเวลา 13.00 น. หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
ตารางการอบรมผู้นำเพื่อสันติภาพ (ปรับปรุง สำหรับรุ่น 3)
ตารางรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ระเบียบปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกัน
รายชื่อโดยสารรถ 14-17 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

เพื่อให้ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามเอกสาร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เพื่อให้ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเอกสาร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรม-
สิ่งทอ
ขอประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรม-
สิ่งทอ
ตามเอกสาร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามเอกสาร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
รายละเอียด
ชมวิดีโอการบรรยาย (http://www.gpf.or.th/thai2013/member/gpfwelfare_undo.asp​)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกสาร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สายช่างทางรอดประเทศไทย 'ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์'อธิการบดีมทร.กรุงเทพ

สายช่างทางรอดประเทศไทย 'ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์'อธิการบดีมทร.กรุงเทพ

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ คว้ารางวัลออกแบบและตกแต่งรถยนต์โตโยต้า

นายนิธิศ  เลาหรัตนาหิรัญ และ นางสาวณัฐวดี  สุขสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันออกแบบและตกแต่งรถยนต์โตโยต้า

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ
ใบรับสมัครเลือกตั้ง
ใบคำร้องขอเพิ่มถอนในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

 

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโลโก้ 10 ปี ราชมงคลกรุงเทพ‏

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศผลการแข่งขันออกแบบโลโก้ 10 ปี ราชมงคลกรุงเทพ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายจักรพงษ์ จำนิล นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้าเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณไปครอง

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการเซ็นสัญญา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประกาศ กำหนดการเซ็นสัญญา ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายใหม่ (ม-ม), นักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายเก่า (ม-ก), นักศึกษาเก่า-ผู้กู้รายใหม่ (ก-ม)

รายละเอียด

หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า - ทำผม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า - ทำผม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

ขอเชิญ​​ร่วมงาน "วันไลออนส์สากลบริการ" บริการ ตรวจรักษาโรคฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-ซี ประเทศไทย ขอเชิญ​​ร่วมงาน "วันไลออนส์สากลบริการ" ปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานจะมีการบริการ ตรวจรักษาโรคฟรี   รายละเอียดดังนี้

- บริการอาหารและเครื่องดื่ม

- บริการตัดผมจากสถาบันเสริมสวยลาลิตย์

- บริการฑันตกรรมขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

- ตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไปและโรคด่างขาว

- มอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ

- มอบทุนการศึกษา

- ตรวจโรงเบาหวานเบื้องต้น

- ตรวจรักษาและผ่าตัดตาต้อ

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์