สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่  8/2552 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5  อาคาร 9  ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อ่านรายงานการประชุม

สุดยอดการประลอง...คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

 

สาขาภาษาญี่ปุ่นได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดการประลอง...คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น" (J-Vocab Battle 2009) ระดับมหาวิทยาลัย จัดโดย MAINICHI ACADEMIC GROUP ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ผลปรากฏว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ สามารถได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

คนเก่งมทร.กรุงเทพ

นางสาวธีระญา วิภาพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 เป็นผู้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและมีทักษะทางด้านกีฬา ได้รับการคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นอาสาสมัครประสานงานระหว่างนักกีฬาทีมชาติมาเลเซียกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2552

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม...

ตารางการออกอากาศ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

ตารางการออกอากาศ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท ๑๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
  ตารางการออกอากาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก Doctor of philosophy สาขาเคมี หรือวิทยาศาสตร์เส้นใย ได้แก่ นางสาวปิยะพร คามภีรภาพพันธ์
  อ่านประกาศ

ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม The 1st Asian +3

 นางสาวปติมา ฉัตรรุ่งรัตนา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวม 10 คน เข้าร่วมการประชุม The 1st Asian +3 Tourism Student's Summit ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2552 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล

 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ อ่านรายละเอียด หรือเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันอาหาร

 

ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันอาหาร Stredni Odborne Uciliste’ Gastronomie, กรุงปราก สาธารณรัฐเชค กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสอบชิงทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาว สุจิตรา สังขวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ทั้งหมด จำนวน 20 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม...

การกำหนดสมรรถนะ (Competencies) ที่จำเป็นของบุคลากร

 

เพื่อให้การบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายผู้สอนและสายผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร จึงกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานบุคคล
รายละเอียดทั้งหมด

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  อ่านประกาศ
  แบบขอเปลี่ยนตำแหน่ง (แบบ ก.)
  แบบขอเปลี่ยนตำแหน่ง (แบบ ข.)