รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552

พิมพ์ PDF

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 11/2552 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5 อาคาร 9  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อ่านรายงานการประชุม