ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นสาธร

เป็นไม้ยืนต้นหายากพันธุ์หนึ่ง ที่มีชื่อพ้องกับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ต้นสาทรเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้และแก่นทีมีลักษณะสวยงาม ดอกมีสีขาวรวมกันเป็นช่อ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบอ่อนและยอดอ่อนมีขนยาวอ่อนนิ่มคล้ายเส้นไหมปกคลุมอยู่ เป็นลักษณะของพันธุ์ไม้ที่มีความเข้มแข็งและอ่อนโยนอยู่ในตัว ลักษณะของต้นสาธรนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์แสดงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความยืนยง มั่นคง มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ แต่ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก็มิได้ละทิ้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอันดีงาม และพร้อมจะเป็นร่มเงาที่ยืนยง เป็นที่พึ่งด้านวิชาการแก่สังคมตลอดไป