รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552

พิมพ์ PDF

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่  1/2552 วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5  อาคาร 9  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อ่านรายงานการประชุม