รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2552

พิมพ์ PDF

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 12/2552 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5 อาคาร 9  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อ่านรายงานการประชุม