แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์ PDF

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :
ฉลองชนม์  เฉลิมชาติ  สยามบรมราชกุมารี