การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและซุ้มเครื่องดื่ม

พิมพ์ PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและซุ้มเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ ๒