กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร-ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิมพ์ PDF

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ในชั้นปีที่ 1-5 เพศชายและเพศหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร แบบ รด.1 พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย