รายงานการประชุมวิสามัญ สภามหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมวิสามัญ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5  อาคาร 9  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อ่านรายงานการประชุม