ขอเลื่อนการจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี ๒๕๕๘

พิมพ์ PDF

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี ๒๕๕๘ โดยแต่เดิมมีกำหนดการจัดโครงการในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ขอเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย