ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ และหัวหน้าภาคการบัญชีแหละการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

พิมพ์ PDF

ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ และหัวหน้าภาคการบัญชีแหละการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่  17 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  โดยผู้สมัครสนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ อาคาร 7 ชั้น 1 หรือดาวโหลดรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ
ใบสมัคร หัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ
รายละเอียด การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบััญชีและการเงิน
ใบสมัคร หัวหน้าภาควิชาการบััญชีและการเงิน