กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"

พิมพ์ PDF

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้