โครงการ “จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

พิมพ์ PDF

โครงการ “จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” กองบริหารงานบุคคล กำหนดจัดโครงการ “จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก **รถออกเวลา ๐6.30 น. หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี**

กำหนดการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา