รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล

พิมพ์ PDF

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล


หลักสูตรที่ 1. Microsoft Office Word 2. Microsoft Office Excel 3. Microsoft Office PowerPoint

หลักสูตรที่ 4. Internet and Computing Core Certification IC^3

หลักสูตร Oracle Database 1. Oracle Database 12c 2. Oracle Database 11g

หมายเหตุ - สถานที่จัดอบรม เฉพาะหลักสูตรที่ 1-4 (MOS และ IC^3) ณ บริษัท ARIT จำกัด 900/2 อาคาร SVOA ชั้น 5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยจัดบริการรถตู้ รับ-ส่ง หมายเลขรถ 36-0388 รถออกเวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

- หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ โทร.7029 7034 7039

สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย