กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

พิมพ์ PDF

กองนโยบายและแผน ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 18,22,25,28,29 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย