รายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร

พิมพ์ PDF

รายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารแก่บุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้


สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย