ค่ายศึกษาศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชนบท ครั้งที่ ๒๗ ”

พิมพ์ PDF

“ เกิดมาทั้งที ทำดีเพื่อชาติ ” หลักปรัชญาชมรมชาวเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นักศึกษา ชมรมชาวเหนือ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดโครงการ   “ค่ายศึกษาศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชนบท ครั้งที่ ๒๗ ”  ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

 

และนำความรู้ที่ได้ศึกษามาเผยแพร่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชนบทหรือค่ายเด็ก โดยมีนักศึกษาจาก ๗ คณะ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ และ อาจารย์ครรชิต  กำลังกล้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมโครงการฯ มีเยาวชนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็นและเด็กๆจากหมู่บ้านชาวเขาประมาณ ๘๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ในโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงโรงอาหาร  ๒) กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ๓) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชนบท (ค่ายเด็ก) พิธีเปิดค่ายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙  โดยผู้ใหญ่บ้านนิพนธ์ พานพิชัย ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชุมชนและชาวเขาทุกเผ่าเป็นอย่างสูง การจัดกิจกรรมค่ายเด็กเป็นไปด้วยความสนุกสนานควบคู่ไปกับวิชาการตลอดเวลา ๒ วัน พี่ๆนักศึกษาได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่มิตรภาพและน้ำใจของชาวบ้าน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าและจากเพื่อนๆสมาชิกชมรม ฝึกความอดทน เสียสละเวลาทั้งกายใจ เพื่องานจิตอาสา ได้รับประสบการณ์ตรงที่หาได้ยากยิ่ง ได้เป็นแรงบรรดาลใจให้น้องๆบนดอยอยากเรียนต่อให้สูงขึ้นเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้สมกับปรัชญาของชมรมที่ว่า “เกิดมาทั้งที ทำดีเพื่อชาติ”


ชมรมชาวเหนือ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้และให้การสนับสนุนอย่างจริงใจ ดังนี้ โครงการสิงห์อาสา บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท แลคตาซอย จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ผลิตภัณฑ์ไวไว) บริษัท เอส ซี จี จำกัด บริษัทถุงเท้าไทย จำกัด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศิษย์เก่าชมรมชาวเหนือ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกท่าน ที่ให้โอกาสนักศึกษาในการทำกิจกรรมดีดีที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติและคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติต่อไปในอนาคต