ผลการสอบชิงทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

พิมพ์ PDF
นางสาว สุจิตรา สังขวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ทั้งหมด จำนวน 20 แห่ง

      โดยนางสาว สุจิตรา สังขวงศ์ เป็นนักศึกษา 1 ใน 5 คน ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น คือทุน “ Japanese – Language Program for University Students in East Asia ” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนี้ จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์