ฐานข้อมูลเพื่อศึกษาและวิจัย

พิมพ์ PDF

ฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus เป็นฐานข้อมูล E-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศประกอบด้วย

1) Online course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์

2) มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน 360 องศษ กว่า 400 ดัชนี

3)True ASEAN coverage ครอบคลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

4) E-magazine สำหรับบทสรุปผู้บริหาร

5) สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 link

 

ACS (American chemical society journal) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เอกสารฉบับเต็ม และไฟล์ภาพ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
http://pubs.acs.org

Computer & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
ฐานข้อมูลทรัพย์กรสารสนเทศสำนักวิทยบริการฯ
คู่มือการใช้
Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมสหสาขาวิชา
คู่มือการใช้
เป็นรายการวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษจำนวน 3,850 รายการ
รายการวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษจำนวน 3,850 รายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมสหสาขาวิชา
คู่มือการใช้
เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE
ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ มีบทความวารสารฉบับเต็ม
คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
คู่มือการใช้
abi
ฐานข้อมูลบริหารธุรกิจ มีบทความ ข่าว วิทยานิพนธ์
คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลของทุกสาขาวิชา บทความวารสารไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1984 ถึง ปัจจุบัน
คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลของสาขาวิชาหลัก 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8,600 ชื่อ
คู่มือการใช้

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความฉบับเต็ม
คู่มือการใช้

รวบรวมเนื้อหาเฉพาะทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จากวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อ เป็นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า1,060 ชื่อ
คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC )
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TIAC )
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC)
Emerald
เป็นฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความฉบับเต็ม
ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1992-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความวารสารฉบับเต็ม (Full article) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มประมาณ 1,500 ชื่อ
ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ IQ News Clip (ไอคิวนิวส์คลิป)
เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์
โดยให้บริการข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ