ค่านิยมหลัก

พิมพ์ PDF

ค่านิยมหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


U - Unity
T - Talent
K - Keen

 

คำอธิบาย

ค่านิยมหลัก

U    หมายถึง  Unity (ความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคีกลม     เกลียว ร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการเป็นหลัก

T     หมายถึง Talent (ความสามารถพิเศษ) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกฝนจนมีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะ แตก   ต่างจากบุคคลอื่น

K    หมายถึง  Keen (ความเชี่ยวชาญ) บุคลากรและนักศึกษาใฝ่หาความรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติบน   พื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์