ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

พิมพ์ PDF
 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
ระเบียบวาระที่ 4 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
ระเบียบวาระที่ 5 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เหรัญญิกแถลงงบดุลประจำปี 2551
ระเบียบวาระที่ 7 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ พีธีมอบทุนการศึกาประจำปีการศึกษา 2552

  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุน รายงานตัวและซ้อมรับทุนในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี หากไม่มารายงานตัวและซ้อมรับทุนถือว่าสละสิทธิ์