รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2552

พิมพ์ PDF

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 9/2552 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5  อาคาร 9  ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อ่านรายงานการประชุม