ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ

พิมพ์ PDFประวัติ

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยเกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิทยาเขตพระนครใต้  รวมกันเป็น“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

BACKGROUND

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP (RMUTK) IS A UNIVERSITY UNDER THE ADMINISTRATION OF COMMISSION ON HIGHER EDUCATION ACCORDING TO RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACT 2005 ON JANUARY 18, 2005. IT CONSISTS OF THE 3 CAMPUSES OF RIT (RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY): BANGKOK TECHNICAL CAMPUS (TECHNICAL EDUCATION, SCIENCE & TECHNOLOGY), BORPITPIMUK MAHAMEK CAMPUS (BUSINESS ADMINISTRATION & LANGUAGES) AND PHRA NAKON TAI CAMPUS (HOME ECONOMICS)

สีประจำมหาวิทยาลัย :  สีเขียว

สีเขียวเป็นสีวรรณะเย็น ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความสดชื่นแจ่มใส เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบร่มเย็น ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาที่เป็นบ้านอันร่มเย็นให้นักศึกษาได้พักพิง เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

THE UNIVERSITY’S SYMBOLIC COLOR: GREEN

GREEN GENERATES CALMNESS, REPRESENTING GROWTH AND FRESHNESS GREEN SYMBOLIZES RMUTK, WHICH AIMS TO INSPIRE HEALTHY GROWTH IN LEARNERS IN PHYSICAL, INTELLECTUAL AND EMOTIONAL ASPECTS, AS WELL AS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS. RMUTK IS FULLY PREPARED TO PROVIDE A WARM HOME FOR STUDENTS TO LEAN ON, LEARN AND LIVE HAPPILYมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดสอน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. คณะบริหารธุรกิจ       
4. คณะวิทยาศาสตร์       
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8. วิทยาลัยนานาชาติ

Rajamangala university of technology krungthep consists of 7 faculty and 1 institues

1. faculty of engineering
2. faculty of technical education
3. faculty of textile industry
4. faculty of liberal arts
5. faculty of business administration
6. faculty of home economics technology
7. faculty of science and technology
8. international college