โครงการอมรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574)

พิมพ์

กองนโยบายและแผน กำหนดจัดโครงการอมรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี(พ.ศ.2560-2574) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **รถออกเวลา 6.30 น. หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี**

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ